Tietosuojaseloste

Tämä on Dalla Valle Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 2.2.2018. Viimeisin muutos 1.2.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Dalla Valle Oy
Eteläkaari 6
80910 KULHO
Finland
y-tunnus 1084648-0
asiakaspalvelu@dallavalle.fi
puh. 0500297811
www.dallavalle.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Zelia Dalla Valle
zelia@dallavalle.fi
0503787050

3. Rekisterin nimi

Dalla Valle Oy:n asiakas- ja kerääjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on säilyttää Dalla Valle Oy:n päivitetyt yritysasiakasyhteystiedot asiakassuhteiden hoitamiseksi sekä laskutuksen ja muun raportoinnin sekä yhteydenpidon tueksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Kerääjärekisterin käyttötarkoituksena on kerääjien yhteystietojen keräys markkinointia ja viestintää varten. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi, yhteystiedot (laskutusosoite, sähköposti), y-tunnus, kontaktihenkilön nimi, kontaktihenkilön sähköposti, kontaktihenkilön puhelinnumero. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

Kerääjärekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, alue, paikkakunta. Tietoja säilytetään kerääjäsuhteen keston ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja evästeet

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan toimittamina sähköpostitse, puhelimitse tai asiakastapaamisissa.

Kerääjärekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeen kautta kerääjän itse lähettäminä.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme käsitystä siitä, kuinka sivustovierailijat käyttävät sivujamme. Keräämme mm. tilastollista tietoa kävijämääristä, millaisilla laitteilla, mihin aikaan, mistä alueelta ja mitä sisältöä sivustovierailijat etsivät sivustostamme kehittääksemme sivuja ja parantaaksemme niiden käyttömukavuutta. Evästeiden keräys tapahtuu kuitenkin anonyymisti. Hyödynnämme siihen Google Analytics -työkalua, mutta emme kohdenna tietoja yksittäisiin henkilöihin tai yhdistä niitä rekistereihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Eräitä välttämättömiä tietoja joudumme välittämään kolmansille osapuolille markkinointiviestien mahdollistamiseksi tai kirjanpidon avuksi. Esimerkiksi tattihälytysviestin lähettämiseksi kerääjärekisterin henkilön puhelinnumero ja paikkakunta välittyvät markkinointiviestin lähettäjälle. Tai asiakasrekisterin tietoja joudutaan jakamaan kirjanpidon ja laskutuksen avuksi.

Kolmansille osapuolille lähetämme vain välttämättömän tiedon palvelun toteutumiseksi. Palveluntarjoajilla ei ole oikeutta käyttää tietoja mitenkään muutoin kuin meille tarjotun palvelun toteuttamiseksi.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojaamme asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjänä huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti meille rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjänä voimme tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjänä voimme pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme rekisterinpitäjänä asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ostopisteet FI